Công nghệ

Áp dụng cốt sợi SFRC vào thi công kè biển chống sạt lỡ tại Vũng Tàu

Một số hình ảnh thi công kè biển chống sạt lỡ đất tại Vũng Tàu bằng công nghệ cốt sọi SFRC

Áp dụng cốt sợi SFRC vào thi công kè biển chống sạt lỡ tại Vũng Tàu

Áp dụng cốt sợi SFRC vào thi công kè biển chống sạt lỡ tại Vũng Tàu

Áp dụng cốt sợi SFRC vào thi công kè biển chống sạt lỡ tại Vũng Tàu

Áp dụng cốt sợi SFRC vào thi công kè biển chống sạt lỡ tại Vũng Tàu

Áp dụng cốt sợi SFRC vào thi công kè biển chống sạt lỡ tại Vũng Tàu

Áp dụng cốt sợi SFRC vào thi công kè biển chống sạt lỡ tại Vũng Tàu