Công nghệ

Chất lượng nước thải sau xử lý

Qua các thí nghiệm ứng dụng trong thực tế. Việc áp dụng công nghệ xử lí nước thải  cho ra những kết quả khả quan trong quá trình xử lí nước thải và đưa ra những minh chứng cụ thể sau: 

Chất lượng nước thải sau xử lý: Đạt mức A và mức B, QCVN 24:2009/BTNMN (nước thải công nghiệp) và QCVN 14:2008/BTNMT (nước thải sinh hoạt phân tán).

 

 (a) (c) – Nước thải sinh hoạt, thải vào nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt

(b)(d) –  Nước thải sinh hoạt, thải vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt

Chất lượng nước thải sau xử lý

Chất lượng nước thải sau xử lý

Chất lượng nước thải sau xử lý

Chất lượng nước thải sau xử lý

Chất lượng nước thải sau xử lý

Chất lượng nước thải sau xử lý