Công nghệ

Dự án sử dụng bê tông cốt sợi thép SFRC

Những dự án sử dụng bê tông cốt sợi thép SFRC

Glomed Pharmaceutical Vietnam Singapore Industrial Park Binh Duong – 8tons RC- 65/60-BN May 2007 

Dự án sử dụng bê tông cốt sợi thép SFRC

Dự án sử dụng bê tông cốt sợi thép SFRC

Dự án sử dụng bê tông cốt sợi thép SFRC

Dự án sử dụng bê tông cốt sợi thép SFRC

Dự án sử dụng bê tông cốt sợi thép SFRC

Dự án sử dụng bê tông cốt sợi thép SFRC