Công nghệ

Phòng chống, kiểm soát xói mòn đất bằng NEOWEB

Xói mòn do mưa thiệt hại cấu trúc kỹ thuật đặc biệt ở những nơi có độ dốc gây hiện tượng tạo rãnh và xói mòn, mà trong một số trường hợp có thể gây nguy hiểm cho sự ổn định tổng thể của cơ cấu kỹ thuật.

Gia cố nền đất Neoweb là giải phát rất tốt vấn đề đó:

Phòng chống, kiểm soát xói mòn đất bằng NEOWEB Phòng chống, kiểm soát xói mòn đất bằng NEOWEB Phòng chống, kiểm soát xói mòn đất bằng NEOWEB Phòng chống, kiểm soát xói mòn đất bằng NEOWEB Phòng chống, kiểm soát xói mòn đất bằng NEOWEB Phòng chống, kiểm soát xói mòn đất bằng NEOWEB  Phòng chống, kiểm soát xói mòn đất bằng NEOWEB

Phòng chống, kiểm soát xói mòn đất bằng NEOWEB

Phòng chống, kiểm soát xói mòn đất bằng NEOWEB

Phòng chống, kiểm soát xói mòn đất bằng NEOWEB

Phòng chống, kiểm soát xói mòn đất bằng NEOWEB

Phòng chống, kiểm soát xói mòn đất bằng NEOWEB

Phòng chống, kiểm soát xói mòn đất bằng NEOWEB