Công nghệ

Quá Trình Thi Công BubbleDeck (C-deck) Tại Đức

Tại một dự án tại Bamberg ở Đức, cho thấy quá trình thi công BubbleDeck thuận tiện và dễ hàng hơn việc thi công móng bình thường

 

 

Quá Trình Thi Công BubbleDeck (C-deck) Tại Đức

Quá Trình Thi Công BubbleDeck (C-deck) Tại Đức

Quá Trình Thi Công BubbleDeck (C-deck) Tại Đức

Quá Trình Thi Công BubbleDeck (C-deck) Tại Đức

Quá Trình Thi Công BubbleDeck (C-deck) Tại Đức

Quá Trình Thi Công BubbleDeck (C-deck) Tại Đức