Công nghệ

Tiêu chuẩn cơ sở cho sàn rỗng không dầm BubbleDeck (C-Deck)

Việc áp dụng công nghệ xây dựng Sàn rỗng không dầm BubbleDeck  tiên tiến, có hiệu quả là yếu tố rất quan trọng trong quá trình đầu tư xây dựng các công trình. Tuy nhiên, để phù hợp với điều kiện xây dựng tại Việt Nam, Vitec Phương Nam đã cải tiến và lấy tên là sàn rỗng không dầm C-DeckC-Deck đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam và trên thế giới. Hiện nay VITEC Phương Nam đã công bố Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 002: 2011 đối với sản phẩm C-Deck.

Tiêu chuẩn cơ sở cho sàn rỗng không dầm BubbleDeck (C-Deck)

Tiêu chuẩn cơ sở cho sàn rỗng không dầm BubbleDeck (C-Deck)

Tiêu chuẩn cơ sở cho sàn rỗng không dầm BubbleDeck (C-Deck)

Tiêu chuẩn cơ sở cho sàn rỗng không dầm BubbleDeck (C-Deck)

Tiêu chuẩn cơ sở cho sàn rỗng không dầm BubbleDeck (C-Deck)

Tiêu chuẩn cơ sở cho sàn rỗng không dầm BubbleDeck (C-Deck)

Tiêu chuẩn cơ sở cho sàn rỗng không dầm BubbleDeck (C-Deck)