Công trình nhà cao tầng sử dụng sàn rỗng BubbleDeck tại Gia Lộc-Hải Dương

Công trình nhà cao tầng sử dụng sàn rỗng BubbleDeck tại Gia Lộc-Hải Dương

Công trình nhà cao tầng sử dụng sàn rỗng BubbleDeck tại Gia Lộc-Hải Dương

Công trình nhà cao tầng sử dụng sàn rỗng BubbleDeck tại Gia Lộc-Hải Dương

Công trình nhà cao tầng sử dụng sàn rỗng BubbleDeck tại Gia Lộc-Hải Dương

Công trình nhà cao tầng sử dụng sàn rỗng BubbleDeck tại Gia Lộc-Hải Dương