Dự Án

Giảng Đường Chùa Lân – Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử

Giảng đường chùa Lân có nhịp lớn lên tới 21,6m. 

Địa điểm: Quảng Ninh

Công nghệ sử dụng: Sàn rỗng không dầm C-Deck , xử lý nền móng TOP-BASE

Giảng Đường Chùa Lân – Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử

Giảng Đường Chùa Lân – Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử

Giảng Đường Chùa Lân – Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử

Giảng Đường Chùa Lân – Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử

Giảng Đường Chùa Lân – Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử

Giảng Đường Chùa Lân – Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử