Tài liệu

Quyết định số 20/QĐ-HĐNTNN ngày 12/05/2014

Quyết định số 20/QĐ-HĐNTNN ngày 12/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc giao nhiệm vụ thành viên Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng.

Số văn bản 20
Ký hiệu văn bản QĐ-HĐNTNN
Ngày ban hành 12/5/2014
Ngày có hiệu lực 12/5/2014
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Trịnh Đình Dũng
Trích yếu Quyết định số 20/QĐ-HĐNTNN ngày 12/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc giao nhiệm vụ thành viên Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm: BXD_20-QD-HDNTNN_12052014.doc

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

–––––––––––––

Số:  20 /QĐ-HĐNTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––––

Hà Ni, ngày 12 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ thành viên Hội đồng nghiệm thu nhà nước

các công trình xây dựng

 
   

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHÀ NƯỚC

CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 27/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-BXD ngày 11/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh, bổ sung phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Ủy viên Thường trực Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng – Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao nhiệm vụ ông Cao Lại Quang – Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng.

Điều 2. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng tổ chức, triển khai các hoạt động của Hội đồng theo Quy chế của Hội đồng và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và ông Cao Lại Quang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                          

 

- Như Điều 2;

- Lưu: VP, Vụ TCCB, Cục GĐ.

 

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Trịnh Đình Dũng

Quyết định số 20/QĐ-HĐNTNN ngày 12/05/2014

Quyết định số 20/QĐ-HĐNTNN ngày 12/05/2014

Quyết định số 20/QĐ-HĐNTNN ngày 12/05/2014

Quyết định số 20/QĐ-HĐNTNN ngày 12/05/2014

Quyết định số 20/QĐ-HĐNTNN ngày 12/05/2014

Quyết định số 20/QĐ-HĐNTNN ngày 12/05/2014