VĂN BẢN MỚI

THÔNG T­­Ư Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 17 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư

THÔNG T­­Ư Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 17 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2014

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2014

Quyết định số 737/QĐ-BXD ngày 26/06/2014 của Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng

Quyết định số 737/QĐ-BXD ngày 26/06/2014 của Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình.

THÔNG TƯ: Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ

THÔNG TƯ: Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây..

Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 29/07/2014

Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 29/07/2014

Công bố 04 thủ tục hành chính công tác thẩm tra thiết kế xây dựng

Công bố 04 thủ tục hành chính công tác thẩm tra thiết kế xây dựng

Quyết định số 1331/QĐ-BXD ngày 05/11/2014 bổ sung về công tác thẩm tra thiết kế xây dựng

Quyết định số 1331/QĐ-BXD ngày 05/11/2014 bổ sung về công tác thẩm tra thiết kế xây dựng

Quyết định số 1326/QĐ-BXD ngày 03/11/2014 của Bộ Xây dựng về việc ban hành kế hoạch triển khai thực

Quyết định số 1326/QĐ-BXD ngày 03/11/2014 của Bộ Xây dựng về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát..

Nghị định số 93/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 93/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Thông tư số 18/2014/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08 tháng

Thông tư số 18/2014/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2013

VĂN BẢN MỚI

VĂN BẢN MỚI

VĂN BẢN MỚI

VĂN BẢN MỚI

VĂN BẢN MỚI

VĂN BẢN MỚI